INFO

Akademie umění a kultury města Habartov (a okolí) vzdělávání III. věku

I letos pokračuje Akademie pro seniory – jedná se o třetí ročník a pro některé ročník závěrečný. I tentokrát přijímáme přihlášky na nový akademický rok v průběhu září a od října začíná další akademický rok …
V letošním akademickém roce 2022/2023 si mohou zájemci vybrat z nabídky oborů výtvarný a nebo taneční obor.

Akademie byla založena v roce 2018. Poskytuje specificky zaměřené studium v uměleckých oborech pro studenty seniorského věku, kteří mají zájem studovat a aktivně se věnovat hudbě, tanci, divadlu nebo výtvarnému umění.

Zájemcům poskytuje možnost smysluplného naplnění času tvořivými uměleckými činnostmi v inspirativním prostředí „mikrosvěta“ ZUŠ Habartov – prostředí nového mezigeneračního dialogu.

Personálně je zabezpečena kvalifikovanými pedagogy z řad učitelů ZUŠ a dalšími specializovanými lektory z oblasti celoživotního vzdělávání.

Podmínkou přijetí je zájem o studium a dosažení seniorského věku. Škola může přijmout ke studiu i držitele průkazu ZTP, studenty ve věkové kategorii 50 + a také ty, kteří zatím nedosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu.

Studium probíhá formou didakticky přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů, návštěv koncertů a představení. Rozděleno je do zimních a letních semestrů. Uskutečňuje se především v dopoledních hodinách a ke studiu lze využít i večerní čas a víkendy.

V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nejsou zakončeny zápočtovým týdnem, ani zkouškou (studenti Akademie nejsou pokládáni za studenty podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).

Vzdělávání se obvykle realizuje jednou za týden a trvá 1 vyučovací hodinu – individuální výuka, 2 vyučovací hodiny – kolektivní výuka, účast ve výuce se zaznamenává do pomyslného indexu – vše závisí na domluvě s lektorem.

Účastník studia, který splní stanovené podmínky, se stává absolventem I. stupně Akademie umění a kultury města Habartov a certifikát o absolvování je mu předán na slavnostní promoci.

Vzdělávání na Akademii města Habartov je bezplatné pro seniory nad 60 let, prostory, materiální vybavení a personální zajištění poskytuje ZUŠ Habartov. Veškeré další výdaje hradí město Habartov.

Závazné přihlášky do studia pro akademický rok 2022/2023 se podávají v kanceláři ZUŠ Habartov nebo elektronicky pomocí naší PŘIHLÁŠKY a nebo na www.zushabartov.cz.